ข่าว สกศ.

เลขาธิการสภาการศึกษาประชุมหารือการพัฒนาเด็ก Gifted
วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาการศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

ข้าราชการสภาการศึกษาพร้อมวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต
วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน สำหรับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และการบรรยายเรื่อง ภาพรวมการวางแผนการเงิน โดย อาจารย์สุวรรณี อัศวหฤทัย อาจารย์สุรัตน์ อัศวหฤทัย และคณะ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาหาแนวทางขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิเตรียมพร้อมเทียบเคียงอาเซียน
วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ

สกศ. ระดมความคิดกำหนดบทบาทและทิศทางการศึกษาของสำนักงานฯ
วันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง "บทบาทการชี้นำทิศทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการการศึกษาในมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา และดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .


สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th