ข่าว สกศ.

เทปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนาสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา
วิทยากร ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น....

อ่านต่อ

สภาการศึกษาประชุมทบทวนกฎหมายการศึกษาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน
วันนี้ ( ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานภาพกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฎิรูปการศึกษาในปัจจุบัน โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้
วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๘) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม การกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้านข้อมูลและระบบสะสมหน่วยการเรียน ณ ห้องประชุมพาเลซ ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๑๔ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ ...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรแรมเดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการปกครอง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th