ข่าว สกศ.

เลขาธิการสภาการศึกษาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ศธ. ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธี...

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ กำชับกระทรวงศึกษาธิการเร่งสร้างมันสมองประเทศ ผ่าน ๔ กลยุทธ์หลัก
วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง...

อ่านต่อ

สกศ. หาแนวทางพัฒนาระบบการผลิตครูคุณภาพ
วันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการผลิตครูคุณภาพ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการพัฒนากระบวนการการผลิตครูที่มีคุณภาพทั้งระบบ โดยได้วางกลยุทธ์สำคัญ ๗ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนงานการทำ Road Map นำไปสู่การวางยุทธศาสตร์การผลิตครูคุณภาพ ที่มีอุดมการณ์ ศรัทธาในวิชาชีพครู นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน และเป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั้นของประเทศไทยต่อไป ...

อ่านต่อ

สกศ. เดินหน้าระดมแนวคิดยกระดับการศึกษาของชาตินำไปสู่การปฏิบัติ ๑๓ ครั้ง ทั่วประเทศ ปูทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่รับการปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่องแนวทางการยกระดับการศึกษาของชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการอภิปรายเรื่อง "นานาทัศนะ : แนวทางของหน่วยงานทางการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ" และการชี้แจงกรอบระดมความคิด แบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย ประกอบด้วย ๑.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.การอาชีวศึกษา ๓.การอุดมศึกษา และ ๔.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษาiร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ IEA
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ ๕๕ ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลการศึกษา (International Association for the Evaluation of Educational Achievement: IEA) ซึ่งประกอบด้วยการรายงานความก้าวหน้าโครงการ ๓ โครงการ และประสบการณ์การนำผล TIMSS ไปใช้ในแอฟริกาใต้...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .


สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th