ข่าว สกศ.

สภาการศึกษาประชุมการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง ณ จังหวัดระยอง
วันนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน ...

อ่านต่อ

สกศ. สรุปบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครู จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ
วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนจากโครงการสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครู โดยมี นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เมื่อวันที่ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นำคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาคและกิจการสภาการศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาร่วมพิจารณา Smart Classroom
วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอัลฟา ชั้น ๓๔ อาคารไอทีโปรเฟสชันนอล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นรองประธาน...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาจัดประชุมพิจารณายุทธศาสตร์บวรบรม เตรียมจัดโครงการนำร่อง
วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ มีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th